Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

box to save or update password does not stay on long enough to click it

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

When putting in a username and password at sites, the firefox box to save (or update) that info does not stay up long enough for me to click save. I have noticed it in particular on the yahoo sign-ins. Is there a way to fix this?

Now when I just signed up for firefox with a username and password the box stayed on.

When putting in a username and password at sites, the firefox box to save (or update) that info does not stay up long enough for me to click save. I have noticed it in particular on the yahoo sign-ins. Is there a way to fix this? Now when I just signed up for firefox with a username and password the box stayed on.