Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 4 will not work at work, Can I still use3.6.17 after it is no longer supported

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Xircal

more options

Firefox 4 affects other programs on my DoD computer. I use 4 at home with no issues, but I can not use 4 at work. I just want to know if I can use 3.6.17 indefinitely.

Giải pháp được chọn

You can use 3.6.17 for as long as you wish. There's no time limit on any Mozilla products.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can use 3.6.17 for as long as you wish. There's no time limit on any Mozilla products.