Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I used to have a +.- displayed in upper left corner to click and change text size. My sister used my computer and now I can no longer find this feature.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I used to have a +.- displayed in upper left corner to click and change text size. My sister used my computer and now I can no longer find this feature

Giải pháp được chọn

Do you still have all toolbars visible (View > Toolbars)?

Did you use an extension or the standard zoom buttons that you can find in the toolbar palette in the View > Toolbars > Customize window ?


Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Do you still have all toolbars visible (View > Toolbars)?

Did you use an extension or the standard zoom buttons that you can find in the toolbar palette in the View > Toolbars > Customize window ?


Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily.

more options

Yes, I found it in the bottom of the toolbar palette.

Thanks, Bernie

more options

You're welcome.

You can use one of these extensions to set a default font size and page zoom on web pages: