Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get "corrupted image" message and "verification failed" on firefox dmg. What?!

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I downloaded Firefox 3.6.17 on my G5 and when it finishes I get the message "verification failed". Then, when I try to open it with disc image mounter the message reads "corrupted image"

I downloaded Firefox 3.6.17 on my G5 and when it finishes I get the message "verification failed". Then, when I try to open it with disc image mounter the message reads "corrupted image"

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 4 doesn't run on a PowerPC Mac.

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac.

For an unofficial Firefox 4 compatible version that runs on a PowerPC Mac with OS X 10.4.11 or OS X 10.5.8 you can look at:

Firefox 3.6.x (Mac OS X 10.4 and later) can be found here: