Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I stop "Getting Started with Firefox"?

  • Không có trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

Every time I load firefox I get the "Getting Started With Firefox" page. I should be getting a Blank Page. I don't want to get started with firefox!!

Every time I load firefox I get the "Getting Started With Firefox" page. I should be getting a Blank Page. I don't want to get started with firefox!!