Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Flash plugin keeps crashing. web page takes 50 secs to react, Flash and Firefox both up to date

  • Không có trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
more options

For web pages which include video, such as BBC iplayer, flash plugin keeps crashing, making the site un-usable. Web pages which do work do so very slowly. Page freezes for 50 seconds before changing. I have checked and both flash player and Firefox are up to date. I have tried uninstalling Adobe flash and reinstalling.