Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to get rid of disc image on desktop

  • Không có trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Everytime I start firefox an image of firefox disc pops up on the desk top -i eject it but then when firefox starts up again i get the message that it has been downloaded and click to open-then the disc pops up again on the desktop-how do i get rid of it?

I didn't know this was a beta or would not have downloaded as no experience to handle it