Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When openning 2 brouser windows in Firefox, if a web site is tracking my brouser use, will they see all of my activity in both brouser windows?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
more options

I have reciently learned that when I am logged into Facebook, They track my brouser use when I explore other sites. I want to know, if I open FireFox in two separate windows, (IE. Face Book in one and other sites in the other window), will Face Book be able to track my usage in the second window?