Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All my recent Tabs were deleted...How can I find them again?

  • Không có trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
more options

All my recent Tabs were deleted...How can I find them again?

I had several Tabs active on my window, then they were all removed somehow......How can I look up my TAB History to restore them?

THANKS, Heather