Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

whenever i hit an e-mail link on any website it takes me to internet explorer first then my e-mail .

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
more options

would like firefox (modzilla)to take me to my email when i hit an e-mail tab on a web site instead of switching me to internet explorer first