Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there an extension that will show bookmarks in the location bar drop down list?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi peterneeter

more options

I would like the drop down arrow in the location bar to show my bookmarks instead of showing what I have recently typed. I only use the drop down menu to go to my most visited sites, so this would be prefect. Is there an extension that will do this, or something similar?

I would like the drop down arrow in the location bar to show my bookmarks instead of showing what I have recently typed. I only use the drop down menu to go to my most visited sites, so this would be prefect. Is there an extension that will do this, or something similar?

Giải pháp được chọn

You can change a setting: Options > Privacy > Location Bar section, change to "Bookmarks"; that will show only your Bookmarks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can change a setting: Options > Privacy > Location Bar section, change to "Bookmarks"; that will show only your Bookmarks.

more options

Well, that was easy. Thanks!