Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox for Mac 4.0.1 no longer displays the embedded audio player while the audio file loads. Older version worked fine.

  • Không có trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
more options

The player disappears until the entire audio file downloads or until I interrupt the down load. Still works fine with Safari.


// media player
echo'
<embed src="messages/'.$file.'" autostart="true" loop="false" height="45" width="'.$barwidth.'">
<noembed>Sorry, your browser does not support the embedding of multimedia.</noembed>
</embed>';


I could switch to the media player method offered by HTML5 but risk compatibility problems with older browsers.

Did the new version break the audio player display?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào