Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After upgrading to Firefox 4.0, I went back to Firefox 3.6 because plug-ins, such as Media Player, simply wouldn't work with 4.0. Do they now work with 4.0.1?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

After upgrading to Firefox 4.0, I went back to Firefox 3.6 because plug-ins, such as Media Player, simply wouldn't work with 4.0. Do they now work with 4.0.1?

Giải pháp được chọn

I have used WMP plugin with Firefox 4 since it was released.

The problem is likely due to it not finding the WMP plugin. One way to get around this is to install the HTML5 Extension for Windows Media Player Firefox Plug-in available from http://www.interoperabilitybridges.com/html5-extension-for-wmp-plugin

That add-on will do 2 things, it will install the WMP plugin in a location that Firefox 4 can find, it will also add an extension to add extra features for use by the Windows Media Player. This extension has been reported as causing memory leaks so I recommend that once you install the HTML5 Extension for Windows Media Player Firefox Plug-in you should restart Firefox then uninstall the extension. Uninstalling the extension will not remove the plugin, so Firefox 4 will still be able to use it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I have used WMP plugin with Firefox 4 since it was released.

The problem is likely due to it not finding the WMP plugin. One way to get around this is to install the HTML5 Extension for Windows Media Player Firefox Plug-in available from http://www.interoperabilitybridges.com/html5-extension-for-wmp-plugin

That add-on will do 2 things, it will install the WMP plugin in a location that Firefox 4 can find, it will also add an extension to add extra features for use by the Windows Media Player. This extension has been reported as causing memory leaks so I recommend that once you install the HTML5 Extension for Windows Media Player Firefox Plug-in you should restart Firefox then uninstall the extension. Uninstalling the extension will not remove the plugin, so Firefox 4 will still be able to use it.