Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Two computers - one with XP, the other with Windows 7 - both running Firefox 4.0 - In Hotmail, the XP shows 'next' & 'previous' arrows, and the Windows 7 does not. Hotmail says it is a browser issue. What can I do to get the arrows back on my Windows 7?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

The 'next' and 'previous' arrow, in Hotmail were present in the Windows 7 computer, but recently disappeared. Hotmail suggested updating the browser, so I upgraded to Firefox 4.0, but the situation hasn't improved

The 'next' and 'previous' arrow, in Hotmail were present in the Windows 7 computer, but recently disappeared. Hotmail suggested updating the browser, so I upgraded to Firefox 4.0, but the situation hasn't improved