Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need to transfer/copy Firefox Bookmarks from Vista HD to Win7 new system.

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Foxman22

more options

My Vista system motherboard died, so bought new Windows 7 system, and have old Vista drive working as second data drive. When setting up Win 7, installed Firefox 4.0 (had 3.xx on Vista). I would like to copy my bookmarks over to new system. How can I do this? Thank you for your time and assistance.

My Vista system motherboard died, so bought new Windows 7 system, and have old Vista drive working as second data drive. When setting up Win 7, installed Firefox 4.0 (had 3.xx on Vista). I would like to copy my bookmarks over to new system. How can I do this? Thank you for your time and assistance.

Giải pháp được chọn

You need to copy a file called places.sqlite from your old profile folder to your current profile folder. (Firefox stores user data in the profile folder)

For details of how to find the profile folder see http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox and https://support.mozilla.com/kb/Profiles

If you want you can copy more than just the bookmarks, for details see https://support.mozilla.com/kb/Recovering+important+data+from+an+old+profile

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You need to copy a file called places.sqlite from your old profile folder to your current profile folder. (Firefox stores user data in the profile folder)

For details of how to find the profile folder see http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox and https://support.mozilla.com/kb/Profiles

If you want you can copy more than just the bookmarks, for details see https://support.mozilla.com/kb/Recovering+important+data+from+an+old+profile

more options

Excellent. Thank you Tony.