Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I change the default download location in Firefox 4

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 8982 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi soccerdebla

more options

Downloads go immediately to the Download folder. I want to change to a different location. Cannot find the right place to change this in Firefox 4.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Click on the Firefox icon, then:


Tools > Options > General

more options

Thanks, I have been to that tab several times today and finally found what I needed. BTW there is no tab with tools. It is just options>options.