Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox sync didn't save my passwords, i am asked to re enter login details, for all the web sites, for which i used to directly enter by saving passwords

  • Không có trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I used Firefox sync, to save all my bookmarks and passwords. I could successfully get my saved things back to my browser, in my new computer. But the problem is, when i try to enter the websites for which i have save the passwords, they are again asking me to re enter the login details. Seems like Firefox sync failed to remember the passwords. Please help, i have many of the login details saved, it will be a huge task to again going for forgot password and choosing a new password for so many websites. Plz help me.