Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't open or save PDF files from websites from Firefox 4.0

  • Không có trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Upgraded to FF4 recently. Now when I click on a link to a PDF in a web site to open with PDF Viewer, get an error message saying PDF Viewer could not repair file. With Adobe Reader 9.4, I get a message saying There was an error opening this document. The file is damaged and could not be repaired. No problems opening PDFs from IE9. Is this a bug in FF4? Should I go back to FF3?