Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I watched online film,I paused film until film was finished download. I disconnected network, I still watched film. But I want to know where the film was stored and what format.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

When I watched online film,I paused film until film was finished download. I disconnected network, I still watched the film. But I want to know where the film was stored and what format. I'm using Operator System that is Window 7.

When I watched online film,I paused film until film was finished download. I disconnected network, I still watched the film. But I want to know where the film was stored and what format. I'm using Operator System that is Window 7.