Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PDF's don't open from firfox, they open when I use explorer. I don't want to switch back, as I have used firefox since 2005

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hugonot

more options

PDF no worky with firefox. Only work with explorer.

Giải pháp được chọn

Download Google Chrome or Opera.

Direfox is a duffer now I'm afraid. Worst browser about.

IE I'm afraid to say it have won out this time with 9, and 10 is on the horizon. Every likelihood FF will be destined for the dustbin of technology.

It seems the gecko has come unstuck.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Download Google Chrome or Opera.

Direfox is a duffer now I'm afraid. Worst browser about.

IE I'm afraid to say it have won out this time with 9, and 10 is on the horizon. Every likelihood FF will be destined for the dustbin of technology.

It seems the gecko has come unstuck.

more options

I already switched back to explorer. Chrome is google and google is pure evil. I don't want survelience drones hovering outside my home or every keystroke I make bing recorded and sold to the highest bidder. Thanks for the response!