Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I ran a scan on my computer and it found 1,288 errors how can I get rid of them?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I did a scan test on my desktop and found that I have run sections(10 errors), user software settings(195 errors), system software settings(867 errors), ActiveX and com sections(78 errors), file associations(92 errors), uninstall sections(known as add-remove programs in control panel found(28 errors), current user file extensions(3 errors), shared Dlls(1 error) and in the missing help files (4 errors). How can I get rid of all these errors?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

As this is not a Firefox question, you should consider asking this in a forum that specializes in Windows questions, such as Eileen's Lounge - http://eileenslounge.com/

more options

With which program did you do the scanning?

If you got a pop-up from visiting a web site then what you saw was an animation and not a scan done on your computer.