Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I type part of a URL and get the site to come up (not awesome bar)

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi picpic

more options

In the past, I used to have an auto complete function that would take me to a website even if I didn't type the entire URL.

For example, just typing "you" in the address bar would take me to youtube without any extra searching or clicking.

I know currently the "awesome bar" is similar and shows the url, but that still needs me to click and search.

In the past, I used to have an auto complete function that would take me to a website even if I didn't type the entire URL. For example, just typing "you" in the address bar would take me to youtube without any extra searching or clicking. I know currently the "awesome bar" is similar and shows the url, but that still needs me to click and search.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Yay! : D Thank you!