Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot "Add Exception" for an untrusted connection

  • 21 trả lời
  • 162 gặp vấn đề này
  • 13869 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I visit a few known intranet locations that do not have proper certificates installed; therefore, I receive the "This Connection is Untrusted" notice.

In 3.x versions of Firefox, I could click the "Add Exception" button to add an exception and continue to the site.

In 4.x versions of Firefox, the "Add Exception" button simply doesn't work. There is no way to add an exception from the "This Connection is Untrusted" screen.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you already have a certificate stored from that server then try to remove that certificate.

  • Tools > Options > Advanced : Encryption: Certificates - View Certificates (Authorities,Servers)

Check the date and time in the clock on your computer: (double) click the clock icon on the Windows Taskbar.

  1. 1
  2. 2