Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I don't have the new Firefox button

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Thedfl

more options

I've upgraded our XP pc to Firefox & I don't have the new Firefox button - I've still got the old File - Edit etc menu at the top. The Tabs etc have all changed - it's just the button that hasn't appeared. My husband has a different XP user on the same pc, and he does have the new button, rather bizarrely (since, presumably, we're both running the same software!).

Giải pháp được chọn

The Firefox button is only a default feature for Windows Vista and 7. To have the Firefox button in Windows XP, go to:

View > Toolbars and UNCHECK the Menu bar. Then the Firefox button should appear. Please read this article for more details:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Menu%20bar%20is%20missing

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The Firefox button is only a default feature for Windows Vista and 7. To have the Firefox button in Windows XP, go to:

View > Toolbars and UNCHECK the Menu bar. Then the Firefox button should appear. Please read this article for more details:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Menu%20bar%20is%20missing

more options

Thanks!