Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why are the internet options not getting saved? Home-page becomes http://search.imesh.com/ every time I re-start mozilla inspite of changing the default home-page. Similarly with the option of"Remember passwords for sites" .

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Downloaded and installed imesh application. Opened mozilla firefox browser and found that imesh search page has become the default home-page. Uninstalled imesh, changed the default home-page back to "mozilla start page" in the internet options, closed the browser and re-started. But http://search.imesh.com/ re-appears as the home-page with the default home-page setting automatically changed in the internet options. Same thing is happening with the option "Remember passwords for sites". Inspite of unticking this option, when I re-start it comes back as ticked. The question is - why are the internet options not getting saved?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options