Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

digitalpersona´s HP protecttools security manager does not recognize sign in pages as such with FF4

  • Không có trả lời
  • 125 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

With FF3.6 and previous, when visiting i.e. my bank site, and loading a sign-in page previously recorded with sign-in info and passwords stored with ProtectTools Password Manager, I was prompted to fill and submit such stored info. Since upgrade to FF4, the mentioned soft does not recognize sign in pages as such, therefore, not prompting for fill in and submitt, nor does it recognize sign in pages on any site, to prompt for recording the sign in info or password.

With FF3.6 and previous, when visiting i.e. my bank site, and loading a sign-in page previously recorded with sign-in info and passwords stored with ProtectTools Password Manager, I was prompted to fill and submit such stored info. Since upgrade to FF4, the mentioned soft does not recognize sign in pages as such, therefore, not prompting for fill in and submitt, nor does it recognize sign in pages on any site, to prompt for recording the sign in info or password.