Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I changed laptops and now want to use 64-bit Firefox 4 but cannot find it or how to do it. Help?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cpherigo

more options

I switched to a 64-bit laptop (Windows 7). But my 32-bit Firefox was transferred over. I want to switch to Firefox 4 64-bit but I cannot find it. Help?

Giải pháp được chọn

Mozilla have not yet released a 64 bit version of Firefox though one is being developed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Mozilla have not yet released a 64 bit version of Firefox though one is being developed.

more options

Thanks! I was wondering why I had to have 2 versions of Java. This explains it.