Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The new Firefox version disabled one of my toolbars and I want the older version of firefox that allows me to use that toolbar. How do I get it back?

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi godawgs

more options

I have the Norton toolbar and it got disabled once I downloaded the new firefox version. I would like the version I had before. I believe it was 3.6 or something like that.

I have the Norton toolbar and it got disabled once I downloaded the new firefox version. I would like the version I had before. I believe it was 3.6 or something like that.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Follow TonyE's instructions in this post.