Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is Settings found as in "Turn it on in Settings › Safari to view this website."

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Got this message blocking the site:

NOTICE

Javascript for Mobile Safari is currently turned off.

Turn in on in Settings > Safari to view this website.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See JavaScript settings and preferences for interactive web pages


Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).