Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I work with a web app that will not run on Firefox, so I changed my default browser back to IE but the URL link continues to open in Firefox. How can I get it to default to IE?

  • Không có trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

After changing my default browser from Firefox back to IE, other URLs are defaulting to IE but I have one URL that continues to default to Firefox. This web app will only run in IE so the only way I can run it is to open IE first and then enter or select the URL. Is there a setting someplace that will change the default browser for this URL to be IE?