Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated to Firefox 4.0, now I can't open the browser.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt Brubeck

more options

I'm running a Mac OS X Version 10.4.11 Just updated to Firefox 4.0 after Yahoo advised that things would run better. Upgraded from Firefox 3.1.16 (I think).......now I cannot open the Firefox browser at all....it won't let me launch the browser. It says: "You cannot open the application "Firefox" because it is not supported on this system". How do I go back to the old version?.....at least I was able to launch it and use it? Any help would be appreciated. Posted: Fri 06May2011

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry, Firefox 4 is not compatible with Mac OS X 10.4. You can download and reinstall the previous version (Firefox 3.6) from here: http://www.firefox.com/all-older.html

Or, if you have a PowerPC Mac, you can try this unofficial version of Firefox: http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/