Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove full screen mode in Firefox 4

  • 4 trả lời
  • 276 gặp vấn đề này
  • 15040 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I clicked Firefox button and then clicked the full screen mode. I know wish to exit this mode but can not find the way to undo it

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

F11 toggles fullcreen mode.

more options

You can also hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear. If you right click in empty space on either toolbar then you get a context menu with an "Exit Full Screen Mode" entry.

more options

I have firefox 4,and F11 does nothing.BTW,can I totally hide all the toolbars with ff4,like the add-on Full Fullscreen does (not yet compatible with ff4) ?

Được chỉnh sửa bởi Newbeak vào

more options

Does Firefox (View) > Full Screen switch Firefox to full screen mode?

You can hover the mouse to the top of the page to make the toolbars appear and right click empty space on a toolbar (tab bar) to exit full screen mode.