Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Position of url hint changes from left to right after opening find bar

  • Không có trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

As the title says, the url hint (the line of text appear at bottom when your mouse cursor hovers over an url) normally appear at left bottom corner changes to right bottom corner if I open the find bar, and it changes back to left bottom when I close the find bar. Weird, isn't it? I am wondering if anyone has the same problem. I am using Firefox 4.0.1.

As the title says, the url hint (the line of text appear at bottom when your mouse cursor hovers over an url) normally appear at left bottom corner changes to right bottom corner if I open the find bar, and it changes back to left bottom when I close the find bar. Weird, isn't it? I am wondering if anyone has the same problem. I am using Firefox 4.0.1.