Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I make changes on Contribute that do not show up on my firefox browser. They Do show up on my Safari browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I make changes on my website using Contribute . Since I have downloaded the latest Firefox update, my Contribute changes do not show up on my Firefox browser. They Do show up on my Safari browser, so I know that Contribute is working fine. Also, I can no longer locate the Refresh icon. Help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You may need to reload web page(s) and bypass the cache.

  • Press and hold Shift and left-click the Reload button.
  • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • Press "Cmd + Shift + R" (MAC)