Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Maps does not show street view or choice of map or satellite on 4.01. IE does.

  • 1 trả lời
  • 41 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I installed 4.01 on XP. Google Maps opens with satellite view. I cannot find toggle for maps. Street View is not available.

These still show up on IE8. VPike.com which is powered by Google Maps works fine.

I installed 4.01 on XP. Google Maps opens with satellite view. I cannot find toggle for maps. Street View is not available. These still show up on IE8. VPike.com which is powered by Google Maps works fine.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you using Adblock Plus?

See:

  • Check the permissions for the domain in the current tab in Tools > Page Info > Permissions
  • Check that images are enabled: Tools > Options > Content: [X] Load images automatically
  • Check the exceptions in Tools > Options > Content: Load Images > Exceptions
  • Check the "Tools > Page Info > Media" tab for blocked images (scroll through all the images)

There are also extensions (Tools > Add-ons > Extensions) that can block images.