Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of the Harry Potter background from my firefox browser?

  • 2 trả lời
  • 67 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

My Firefox browser background is Harry Potter, how do I get rid of it or back to default settings?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hi, i'm new to this so may not be correct. Think you go to the bottom of this page and under "Add-Ons" you select "Personas" and change it there. Hope this helps.

more options

You can revert to the Default theme (Tools > Add-ons > Themes).

See Use themes to change the look of Firefox and http://kb.mozillazine.org/Themes (Lightweight theme)