Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot export my bookmarks to an HTML file as the "Organise Bookmarks" does not appear in the Bookmarks drop down menu. How do I restore this?

  • 1 trả lời
  • 33 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

When I click on the Bookmarks drop down menu there is no option to "Organise Bookmarks". So, I am unable to create an HTML file. How do I restore this option?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"Organize Bookmarks" is now called "Show All Bookmarks" which has the same function.