Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What setting should I check so clicking on a hyperlink outside my default browser FF4, for example from within an email, will open the link in FF4 like it did up until a few days ago?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi msilvers50

more options

Clicking on hyperlinks from a source outside FF4 no longer retrieve and open a page in FF4 for me as of the past few days. Did a recent FF4 update change a setting I need to change back? What should I check for this. FF4 is my default browser. For now I have to copy the link and paste it into a new tab in FF4.

Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Problem cleared with a reboot of FF4. So what would cause this to begin with?