Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I would like to open firefox from command line. I.e. firefox.exe "www.mozilla.com". Then, I want to open another url but in the same tab (just to refresh the tab but with another address). Is it possible and what are the parametars I must write?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

Hi!

I would like to open firefox from command line. I.e. firefox.exe "www.mozilla.com". Then, I want to open another url but in the same tab (just to refresh the tab but with another address). Is it possible and what are the parametars I must write?

I.e. firefox.exe "www.mikroe.com" firefox.exe "www.mikroe.com\forum" ('here I'm missing command for saying Firefox not to open this url in the new tab or window)

Thanks for your Help!

Hi! I would like to open firefox from command line. I.e. firefox.exe "www.mozilla.com". Then, I want to open another url but in the same tab (just to refresh the tab but with another address). Is it possible and what are the parametars I must write? I.e. firefox.exe "www.mikroe.com" firefox.exe "www.mikroe.com\forum" ('here I'm missing command for saying Firefox not to open this url in the new tab or window) Thanks for your Help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I am not sure what you want is possible.

If you set the preference to switch to a new tab immediately would that achieve something similar ?

Otherwise just close firefox and the first tab/url, then open firefox and the second tab/url

See also