Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In Firefox4 what happened to the Organize Bookmarks tab in the pull down menu?

  • 3 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

your help info says to click on bookmarks then on organize bookmarks in the dropdown menu. Organize bookmarks does not appear in that menu.

your help info says to click on bookmarks then on organize bookmarks in the dropdown menu. Organize bookmarks does not appear in that menu.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

"Bookmarks > Organize Bookmarks" has been renamed to "Show All Bookmarks" in Firefox 4.

Click the orange Firefox button to open the Firefox menu and click the Bookmarks entry or click "Show All Bookmarks" to open the Library.

more options

I am having no such luck with your sugestion, therefore if it cannot be resolved soon Iwill have to opt out of Firefox 4....

more options

@Tony_Guglielmi

Which Operating System are you using?