Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get rid of an unused (blank) toolbar at the top of my page?

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 570 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi furguss1961

more options

I have a fully blank toolbar area at the top of my page, which takes away from the space on my screen? Is there a way to close it?

Giải pháp được chọn

You can select which toolbars to show or hide here: View > Toolbars

Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the "Menu Bar" temporarily.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can select which toolbars to show or hide here: View > Toolbars

Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the "Menu Bar" temporarily.

more options

Thank you! I'm still learning....