Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i know if i am downloading the real firefox 4?

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 1700 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi brownmorgan

more options

im trying to download the latest version of firefox but when the file download security pops up, the "from:" always looks suspiscious like 1) 3347-mozilla.voxcdn.com 2) mozzilla.mirror.ac.za 3) mozilla-nyc.osuosl.org 4) ftp.jaist.ac.jp 5) jp-nii01.mozilla.org 6) pv-mirror01.mozilla.org 7) openaccess.oldapps.com and so on. i clicked run on one of these and after the download was done, the interface is not similar to the videos shown on the website. where can i safely download the new firefox?

Giải pháp được chọn

Those are all valid Mozilla download mirror web sites.
http://www.mozilla.org/mirrors.html

Show us a screenshot of what Firefox 4 looks like and we'll tell you to make it look like in the videos. Chances are that all you need to do is to hide the Menu bar so the orange Firefox button appears.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Adding+screenshots

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Those are all valid Mozilla download mirror web sites.
http://www.mozilla.org/mirrors.html

Show us a screenshot of what Firefox 4 looks like and we'll tell you to make it look like in the videos. Chances are that all you need to do is to hide the Menu bar so the orange Firefox button appears.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Adding+screenshots

more options

yay! it's just as you said. i just needed to hide the menu bar. i was kinda worried about downloading something unsafe. thanks for your help! :)