Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not play movies on You Tube, Netflix, or My website through Weebly.com, but Safari plays them fine... what am i missing?

  • Không có trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

All films display a Quicktime logo with question mark. Happens on every site that displays movies, You Tube, Netflix, and my website, which Im currently trying to update with my new films. Please respond asap!

Thank you!

Jonathan

All films display a Quicktime logo with question mark. Happens on every site that displays movies, You Tube, Netflix, and my website, which Im currently trying to update with my new films. Please respond asap! Thank you! Jonathan