X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Please stop sending me updates, everytime I try to do the update it never works. If I continue to get the messages I will delete Firefox and use another Browser.

Được đăng

See above

See above

Giải pháp được chọn

Sorry, maybe under Preference?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15

Thông tin chi tiết

silkphoenix 91 giải pháp 1257 câu trả lời
Được đăng

Tools > Options > Advance > Update

and UNCHECK everything.

Tools > Options > Advance > Update and UNCHECK everything.

Người tạo câu hỏi

There is no option in tool menu. I am using a mac

There is no option in tool menu. I am using a mac
silkphoenix 91 giải pháp 1257 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Sorry, maybe under Preference?

Sorry, maybe under Preference?