Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to bookmark a web site in multiple folders

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I bookmark a web site in multiple Firefox bookmark folders?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can do a Copy & Paste in the Bookmarks Manager (Shift+Cmd+B) to create a copy of a bookmark.
You can also drag the website's favicon on the left end of the location bar to a folder into the Bookmarks menu drop down list or to a folder in the Bookmarks side bar (Cmd+B) or onto the Bookmarks Toolbar.