Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have some Problem with firefox website in IE7

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have a website in which i displays a warning message if the user is using IE6, IE7 or IE8 and a link to upgrade the old and dead browser to new one.

And i have given the upgrade link to mozilla.com. But when i take the mozilla website in IE7 there is no download button visible. Please check that.

What ever is visible or not at least DOWNLOAD button should be made visible to IE users. Please allow them to upgrade from dead browser.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You appear to be accessing this forum using Safari. Can you not download Firefox using that browser either?

more options

I am not having a problem with other browsers except for IE. I want to just tell the IE users to use Firefox than the old browser. if the IE user cannot see download button how can they download.

thank you

more options

Giải pháp được chọn

You can send them to this web page: