Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need to clear my history.....but there is no "Tools" app. on my tool-bar.....

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

There is supposed to be a "Tool" heading on my tool-bar, so that I can clear my history.....but there isn't....The only headings there are, are, Getting Started, Most Visited, Latest Headlines, STO Energy Credits, and so on......I've tried updating my Firefox, but still, no "Tools" heading!!!! So, how do I clear my history????

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Press either Alt or F10 and the old style menus will temporarily appear, including the Tools menu.

Alternatively click the orange Firefox button, then select the History menu and in the History menu select "Clear Recent History"