Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I recently updated my snow leopard osx to 10.6.7 on my laptop but now FF crashes in yahoo. This does not happen when I surf on my iphone 4. If this continues I will have to discontine using FF completely...HELP!

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

When I try to open email or send email FF crashes and tells me it's embarrassed. If I try to restore session it crashes again. If I start new session i'm ok until I try to open an email, then it crashes again. I can open that same email on my iphone 4 with no problems so i do not think the problem it is yahoo.