Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Having trouble adding Personas to Fire Fox. It said I need to upgrade and I have the lastest .

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Xircal

more options

When I I try to add persona it said I need Firefox 4.0 and I have 4.0. So what is wrong.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You appear to be running a very old version of Firefox. The latest version in the 3x series is v3.6.16. You can update via Help | Check For Updates

Repeat the same steps if you don't get 3.6.16 immediately.

After you update, go to the Plugins Check page because a few of those are very old too and potentially exposes your system to attack.