Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am unable to download the older version of Firefox 3.6.16 (OS X 10.4.11 system is not compatible with Firefox 4.0).

  • 1 trả lời
  • 59 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Each time I download it, I keep getting a "Verification Failed" message in my download screen. Also, though an icon does appear on my desktop, when I click into it, an error window appears which reads "Warning - The following disk images failed to mount - Firefox 3.6.16.dmg - not recognized"

Each time I download it, I keep getting a "Verification Failed" message in my download screen. Also, though an icon does appear on my desktop, when I click into it, an error window appears which reads "Warning - The following disk images failed to mount - Firefox 3.6.16.dmg - not recognized"

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac.

For Mac OS X 10.4.11 or Mac OS X 10.5.8 you can look at:

Download a new copy of the Firefox program

Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.